ပြပွဲ

ပြပွဲ ၆

ADIPEC 2013

ပြပွဲ ၇

ADIPEC 2014

ပြပွဲ ၈

ADIPEC 2015

ပြပွဲ ၁၀

ADIPEC 2017

ပြပွဲ ၉

AOG 2019

ပြပွဲ ၁၁

NEFTEGAZ 2010

ပြပွဲ ၁၂

NEFTEGAZ 2011

ပြပွဲ ၁၃

NEFTEGAZ 2012

ပြပွဲ ၂

OTC 2011

ပြပွဲ ၃

OTC 2013

ပြပွဲ ၄

OTC 2014

ပြပွဲ ၅

OTC 2015

ပြပွဲ ၁

OTC 2015

ပြပွဲ ၁၄

WOGC 2022

ပြပွဲ ၁၅

WOGC 2022